RPA là gì? RPA Infograph

Đọc Infograph để hiểu RPA là gì, RPA được sử dụng phổ biến thế nào trong tổ chức, những lợi ích và trường hợp ứng dụng tiềm năng.