Artikkeli | 10.12.2020 

Ohjelmistorobotiikan hyödyntäminen on muutakin kuin kustannussäästöjen hakemista – laatu sekä strategiset hyödyt ovat usein keskeisessä asemassa

Jaa:

Operatiivinen tehokkuus on perinteisesti nähty robotiikan ensisijaisena hyötynä: ohjelmistorobotiikasta muodostuvat kustannus- ja henkilötyövuosisäästöt ovat olleet robotiikan arvolupauksen keskiössä. Tämä arvolupaus on osaltaan saattanut nostattaa esille huolta – vievätkö robotit työpaikkamme?

Suomalaisissa organisaatioissa tehdyn haastattelututkimuksen mukaan RPA:n (Robotic Process Automation) avulla automatisoidaan yleensä yksittäisiä työtehtäviä kokonaisten työnkuvien sijaan. Tämän vuoksi robotiikan takia tehtävät irtisanomiset ja siitä muodostuvat absoluuttiset kustannussäästöt ovat harvemmin todellisuutta suomalaisissa robotiikkaa hyödyntävissä yrityksissä. Suorien kustannussäästöjen sijaan ohjelmistorobotiikkaa hyödynnetäänkin vastaamaan jatkuvasti kasvaviin ulkoisiin vaatimuksiin ja resurssipulaan, jolloin vähennetään tarvetta lisärekrytoinneille.

Robotiikan hyödyntämistä perustellaan yhä useammin laadullisilla parannuksilla

Tuoreempien RPA -alaa koskevien tutkimusten mukaan laadulliset hyödyt ovat nykyään yhä useammin peruste robotiikan hyödyntämiselle. Suorittamamme haastattelututkimus tuki myös samaa havaintoa: operatiivisen tehokkuuden lisäksi RPA-projekteja perustellaan asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen sekä laadullisiin parannuksiin liittyvillä hyödyillä suomalaisissa yrityksissä.

 

Ohjelmistorobotiikan avulla pystytään vähentämään robotisoitavissa prosesseissa esiintyvien virheiden määrää, minimoimaan manuaaliprosessiin liittyviä riskejä sekä parantamaan yrityksen sisäistä valvontaa. Robotilla voidaan vähentää manuaaliprosessien hitaudesta tai järjestelmien ominaisuuksista johtuvia lisäkuluja – mm. taloushallinnon manuaaliprosessien hitaus saattaa vaikuttaa suoraan kassavirran- ja taseenhallintaan sekä aiheuttaa kasvavia viivästyskorkokuluja yritykselle.

 

Asiakaskokemuksen ja -tyytyväisyyden parantaminen on myös tärkeä ohjelmistorobotiikasta saavutettava hyöty. Robotiikka mahdollistaa nopeamman asiakaspalvelun, mikä osaltaan vähentää tarvetta ylimääräisille yhteydenotoille. RPA:n avulla asiakkaille voidaan myös viestiä säännöllisemmin ja kohdistetummin. Vaikka absoluuttiset säästöt näiden työtehtävien automatisoinneista eivät olisikaan merkittäviä, niin parantunut asiakaskokemus nostaa näiden automatisoitavien työtehtävien prioriteettia.

Robotiikan avulla voidaan saavuttaa strategisia hyötyjä, jotka muuten eivät olisi mahdollisia

Vaikka tehokkuus ja laadulliset hyödyt ovat usein ohjelmistorobotiikan hyödyntämisen perusteena, mahdollistaa robotiikka myös tärkeiden strategisten hyötyjen saavuttamisen. Ohjelmistorobotiikan avulla voidaan kehittää, testata ja lanseerata uusia palveluita. Haastattelimme 14 organisaatiota, joista neljässä luotiin robotiikan avulla uusia palveluita, joita ei olisi pystytty toteuttaa muulla tavoin. Esimerkiksi eräässä tutkitussa organisaatiossa luotiin RPA:n avulla uudenlainen asiakasviestinnän palvelu.

 

Tiedolla johtaminen ja analytiikka voivat myös hyötyä merkittävästi robotiikasta. Parempi datan analysoiminen sekä sen hyödyntäminen ovat yhä keskeisempiä tekijöitä menestyvässä liiketoiminnassa. Hyvän datan hallinnan kompastuskivenä on usein se, ettei oleellista tietoa tunnisteta ja tiedon kerääminen sekä käsittely on työlästä. Ohjelmistorobotti on ihanteellinen ratkaisu näihin ongelmiin – suurien datamäärien kerääminen, datan rikastaminen sekä jatkojalostaminen eri järjestelmistä hoituu helposti ja nopeasti robotin käsissä. Robotiikan käyttöönoton myötä yritykset ovat pystyneet tuottamaan kattavampaa seurantaa sekä raportointia päätöksenteon tueksi.

 

Ohjelmistorobotiikkaa voidaan hyödyntää organisaatiossa myös tekoälyyn liittyvien valmiuksien rakentamiseen: ohjelmistorobottien keräämää dataa voidaan käyttää tekoälysovellusten tarvitsemana lähtödatana sekä tiedon rikastamisessa. Intelligent Process Automation eli IPA onkin yksi alan ajankohtaisimmista termeistä tällä hetkellä: siinä yhdistyvät saumattomasti RPA-automaatio sekä koneoppimisen mahdollisuudet.

 

Vaikka siis ohjelmistorobottien avulla voidaankin korvata kaikkein toistuvampia työtehtäviä, niin todelliset kultakimpaleet kuitenkin usein löytyvät, kun katsotaan pelkkiä kustannussäästöjä pidemmälle.

Tämä robotiikan hyödyntämistä käsittelevä artikkeli perustuu osana diplomityötä tehtyyn kolmiosaiseen empiiriseen tutkimukseen: Korkian (josta Sisua on sittemmin eriytynyt) vuosina 2014-2018 toteuttamiin RPA-kehitysprojekteihin kymmenissä suomalaisissa organisaatioissa, haastatteluihin yksityisen ja julkisen sektorin yrityksissä, sekä tapaustutkimukseen suomalaisessa yksityisen sektorin organisaatioissa.

 

Kirjoittaja: Justus Tirronen, Senior Solution Consultant

Haluatko tietää, millaista hyötyä ohjelmistorobotiikka voisi luoda yrityksellesi?